Tarieven
Centrumindicatie

Als u niet in een reguliere praktijk behandeld kunt worden, dan heeft u meestal een centrumindicatie (zie www.cobijt.nl). De kosten van de behandeling vallen dan onder de basisverzekering. Hiervoor moet CBT Noord-Limburg een aanvraag doen bij uw zorgverzekeraar. Voor de basisverzekering geldt dat iedereen een eigen risico moet betalen. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van uw zorgpolis. Uw zorgverzekeraar zal u dit factureren.

Naast uw eigen risico kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Deze eigen bijdrage bestaat dan uit landelijk vastgestelde prestatiecodes. Indien dit voor u van toepassing is, zal uw behandelaar u hierover informeren en een begroting maken van deze kosten. Heeft u een aanvullende verzekering voor de tandarts, dan kunt u de eigen bijdrage vaak (voor een deel) vergoed krijgen. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Voor mensen die vallen onder de WLZ én een centrumindicatie hebben, zal de procedure gelden zoals beschreven onder ‘Centrumindicatie’.
Wordt u behandeld in het kader van de WLZ (indicaties “zorg met verblijf”) zónder centrumindicatie, dan declareert CBT Noord-Limburg de kosten rechtstreeks aan uw zorgkantoor. Meestal zijn de kosten van de behandeling door de WLZ gedekt. Uw tandarts informeert u graag over uw specifieke situatie.

Volwassenen met een extreme angst voor de tandarts

  • De kosten van de behandeling worden opgesplitst om geen financieel voor- of nadeel van angst te ondervinden: De tandheelkundige verrichtingen (bijvoorbeeld vullingen) worden hetzelfde in rekening gebracht als bij een reguliere tandarts. Zie Centrumindicatie – Eigen Bijdrage.
  • De extra kosten (bijvoorbeeld training, oefening, gewenning) vallen onder Centrumindicatie – Basisverzekering. Hiervoor zal een aanvraag gedaan moeten worden bij uw zorgverzekeraar.

Kinderen/jeugd tot 18 jaar

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Een behandeling dient wel aangevraagd te worden bij uw zorgverzekeraar. Aan zorg, die verleend wordt door een CBT, zijn immers extra kosten verbonden.

Verschil eigen risico en eigen bijdrage


Eigen risico
Het verplichte eigen risico is het bedrag dat je als eerste in tijd zelf betaalt voor bijna alle zorg uit de basisverzekering. Dat betekent dat uw zorgverzekeraar de geconsumeerde zorg pas gaat vergoeden nadat u over het drempelbedrag aan zorg onder het eigen risico genoten heeft. In 2023 bedraagt het verplichte eigen risico €385,-. U kunt dit bedrag vrijwillig met 500,- ophogen tot maximaal €885,-.

De hoogte van het eigen risico is een afspraak tussen u en uw zorgverzekeraar. CBT Noord-Limburg heeft hier geen rol in. Uw zorgverzekeraar zal het eigen risico met u verrekenen nadat CBT Noord-Limburg haar factuur bij uw zorgverzekeraar heeft ingediend.

 

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage is het bedrag dat je zelf moet betalen bij afgenomen zorg als je zorgverzekering niet alles vergoedt. Het is het deel van de rekening dat je altijd zelf moet betalen. Dit kan een vast bedrag zijn, een percentage van de kosten, of een bijbetaling. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt. En hoe hoog de eigen bijdrage is. Die hoogte kan per jaar verschillen. Heb je zorg nodig waarvoor het eigen risico én de eigen bijdrage geldt? Dan betaal je altijd de eigen bijdrage bovenop het eigen risico.

Soms wordt de eigen bijdrage gedekt vanuit de aanvullende (tandarts-)verzekering, die je kunt afsluiten bij de zorgverzekeraar bij wie de basisverzekering is ondergebracht.

Voor de eigen bijdrage zal CBT Noord-Limburg of rechtstreeks een factuur sturen. Natuurlijk wordt u tijdens het bespreken van het behandelplan door uw tandarts geïnformeerd over een eventuele eigen bijdrage. De door u betaalde eigen bijdrage verrekent CBT Noord-Limburg met het bij uw zorgverzekeraar te declareren bedrag.